បាឡែន-ปลาวาฬ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : បាឡែន เรียกตามฝรั่งเศส baleine
อ่านว่า : บา แลย์น
แปลว่า : ปลาวาฬ
ภาษาอังกฤษ : whale

ตัวอย่าง : ត្រីបាឡែនមួយនេះមិនដឹងជាខឹងនឹងកាប៉ាល់រឿងអីណ៎?
อ่านว่า : ตแร็ย บา แลย์น มวย นิ่ฮ์ เมิน เดิง เจีย เคิง กา ปัว์ล เรือง แอ็ย น้อ?
แปลว่า : ปลาวาฬตัวนี้ไม่รู้โกรธเรือเรื่องอะไรน้อ