បិណ្ឌបាត-บิณฑบาต ภาษาเขมรวันละคำ

imageภาษาเขมร : បិណ្ឌបាត្រ
อ่านว่า : เบ็น บาด
แปลว่า : บิณฑบาต

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រោកតាំងពីព្រឹកមកដាក់បាត្រ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ห์ คญม กรอว์ก ตัง ปี ปรึก โมก์ ดะ บาด
แปลว่า : วันนี้ฉันตื่นแต่เช้ามาใส่บาตร