បុក-ตำ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : បុក
อ่านว่า : บก
แปลว่า : ตำ, ชน
ภาษาอังกฤษ : Pound

ตัวอย่าง : ស្រីស្អាតកំពុងអង្គុយបុក ចង់ទៅជួយបុកដល់ហើយ។
อ่านว่า : ซแร็ย ซ-อาด ก็อม ปง อ็อง กุย บก  จ็อง โตว จวย บก ด็อว์ล เฮิ้ว์ย
แปลว่า : คนสวยกำลังนั่งตำ อยากไปช่วยตำจังเลย