បុណ្យផ្កា-ผ้าป่า ภาษาเขมรวันละคำ

image

បុណ្យផ្កា-ผ้าป่า

ภาษาเขมร : បុណ្យផ្កា
อ่านว่า : โบ็น ผกา
แปลว่า : ผ้าป่า

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះមានបុណ្យផ្កាសាម្គីដើម្បីការសិក្សានៅសាលារៀនក្រសាំងភិថ្យាខុម។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ เมียน โบ็น ผกา ซาม มะ กี เดิว์ม แบ็ย กา เซิก ซา เนิว ซาลาเรียน กรอ ซัง พิทยาคม
แปลว่า : วันนี้มีผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนกระสังพิทยาคม