បុណ្យសព-งานศพ ภาษาเขมรวันละคำ

image

បុណ្យសព

ภาษาเขมร : បុណ្យសព
อ่านว่า : บ็น ส็อบ
แปลว่า : งานศพ
ภาษาอังกฤษ : Funeral (‘ฟิวเนอรอว์ล)

ตัวอย่าง : យប់នេះខ្ញុំទៅបុណ្យសព។
อ่านว่า : ย็บ นิ่ห์ คญม โตว์ บ็น ส็อบ
แปลว่า : คืนนี้ฉันไปงานศพ