បៀមដៃ-อมนิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

បៀមដៃ-อมนิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

បៀមដៃ-อมนิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បៀមដៃ
อ่านว่า : เบียม ได
แปลว่า : อมนิ้ว
ภาษาอังกฤษ : Sucking fingers

ตัวอย่าง : ក្បាលកញ្ចាស់ហើយនៅធ្វើឫកដូចក្មេងបៀមដៃ។
อ่านว่า : กบาวล์ กัยญ์ จ๊ะฮ์ เฮย เนิว ทเวอ รึก โดยจ์ กเมง เบียบ ได
แปลว่า : แก่จะตายแล้วก็ยังทำตัวยังกับเด็กอมนิ้ว(ปัญญาอ่อน)