បេះដូងខ្មែរ-หัวใจเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : បេះដូងខ្មែរ
อ่านว่า : แบะฮ์ โดง คแมย์
แปลว่า : หัวใจเขมร
ภาษาอังกฤษ : Khmer Heart

ตัวอย่าง : ជនជាតិខ្មែរមានបេះដូងតែមួយគឺ បេះដូងខ្មែរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด คแมย์ เมียน แบะฮ์ โดง แตย์ มวย กือ แบะฮ์ โดง คแมย์
แปลว่า : คนเขมรมีหัวใจหนึ่งเดียวคือหัวใจเขมร