បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បេះដូង
อ่านว่า : เบ๊ะฮ์โดง
แปลว่า : หัวใจ หรือ เก็บมะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : Heart

ตัวอย่าง : បេះដូងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យទៅអ្នកហើយ សូមជួយថែរក្សាឲ្យខ្ញុំផងណា!
อ่านว่า : เบ๊ะฮ์โดง โรเบ๊าะฮ์ คญม บาน ออย โตว เนียะ เฮิว์ย  โซม จวย แทย์ เรียะซา ออย คญม พอง น่า
แปลว่า : หัวใจฉันได้มอบให้เธอไปแล้ว ขอให้ช่วยดูแลให้ดีด้วยน่ะ