ប៉ូលិស-ตำรวจ ภาษาเขมรวันละคำ

ប៉ូលិស-ตำรวจ

ប៉ូលិស-ตำรวจ

ภาษาเขมร : ប៉ូលីស
อ่านว่า : โป ลิฮ์
แปลว่า : ตำรวจ
ภาษาอังกฤษ : Police

ตัวอย่าง : ប៉ូលីសស្រីៗស្អាតៗគ្រាន់បើ។
อ่านว่า : โป ลิฮ์ ซแร็ยๆ ซอาดๆ กร็วน เบิว
แปลว่า : ตำรวจสาวๆสวยๆดี