ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប៉េងប៉ោង, ប៉ឺតប៉ោង, ប៉េតប៉ោង
อ่านว่า : เปง ปาวง์ , เปอร์ด ปาวง์, เปด ปาวง์
แปลว่า : ลูกโปง
ภาษาอังกฤษ : balloon

ตัวอย่าง : ក្មេងៗចូលចិត្តលេងប៉េងប៉ោងណាស់។
อ่านว่า : กเมงๆ โจวล์ เจิด เลง เปง ปาวง์ น่ะฮ์
แปลว่า : เด็กๆชอบเลงลูกโปงมาก