ប៉ោម-แอพเปิ้ล ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ប៉ោម ឬ ប៉ម
อ่านว่า : ปาว์ม หรือ ปอม
แปลว่า : แอพเปิ้ล

ตัวอย่าง : អ្នកណាចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉មខ្លះ?
อ่านว่า : เนียะ นา โจว์ล เจิด ญำ พแลย์ ปอม คล๊ะห์
แปลว่า : ใครชอบกินแอพเปิ้ลบ้าง