ប្រទីប-กระทง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ប្រទីប
อ่านว่า : ปรอ ตีบ
แปลว่า : กระทง

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅបណ្ដែតប្រទីបជាមួយសង្សាខ្ញុំ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ คญม บาน โตว บ็อน แดย์ด ปรอ ตีบ เจีย มวย ซ็อง ซา คญม
แปลว่า : วันนี้ผมได้ไปลอยกระทงกับแฟนผม