ប្រធានាធិបតី-ประธานาธิบดี ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រធានាធិបតី-ประธานาธิบดี

ប្រធានាធិបតី-ประธานาธิบดี

ภาษาเขมร :ប្រធានាធិបតី
อ่านว่า : ปรอ เทีย เนีย เทิบ ปะ แด็ย
แปลว่า : ประธานาธิบ
ภาษาอังกฤษ : President

ตัวอย่าง : លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ាកំពុងថើបប្រពន្ធគាត់។
อ่านว่า : โลก ปรอ เทีย เนีย เทิบ ปะ แด็ย บา รัก  โอ บา มา ก็อม ปุง เทิว์บ ปรอ โป็น โร เบาะฮ์ ก็วด
แปลว่า : ท่านบารัก โอบามา กำลังหอมภรรยาของท่าน