ប្រពន្ធ-เมีย ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រពន្ធ-เมีย ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រពន្ធ-เมีย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រពន្ធ
อ่านว่า : ปรอ ป็น
แปลว่า : เมีย
ภาษาอังกฤษ : Wife

ตัวอย่าง : ប៉ាយរយៈចម្ងាយផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះប្រពន្ធ។
อ่านว่า : ปาย โร เยียะ จ็อม งาย พโลว โตว กัน พเตียะฮ์ ปรอ ป็น
แปลว่า : ป้ายระยะทางไปยังบ้านเมีย