ប្រលង-สอบ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ប្រឡង

ภาษาเขมร : ប្រលង
อ่านว่า : ปรอ ลอง
แปลว่า : สอบ
ภาษาอังกฤษ : Test, Exam

ตัวอย่าง : ពេលប្រលង ហាមចម្លងគ្នា
อ่านว่า : เปว์ล ปรอ ลอง ฮาม จ็อม ลอง กเนีย
แปลว่า : เวลาสอบ ห้ามลอกกัน