ប្រវត្ត​ិរបស់ Macromedia ក្រុមហ៊ុន​សហ្វវែរ៍​ដែល​ក្លាយ​ជា​ប្រព័ន្ទជាមួយ Adobe Systems បាត់ទៅហើយ

Macromedia ពេលនេះបានក្លាយជាប្រព័ន្ទជាមួយគ្នាជាមួយAdobe Systems បាត់ទៅហើយ ពីព្រោះAdobe Systems បានទិញសិទ្ធទាំងអស់របស់Macromedia។ ពេលនេះ វិបសាយរបស់ Macromedia ក៏ចួលលែងបានទៀតហើយ វានិងលោតរំលងទៅកាន់វិបសាយរបស់Adobe Systems​ដោយស្វ័យប្រវត្ត

================================================================================
ម៉ាក្រូមីឌា (Macromedia) ជាអាតិតក្រុមហ៊ុនផលិតសហ្វវែរ៍​ ដែលទាក់ទងនឹង
แมโครมีเดีย (Macromedia) เป็นอดีตบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกส์และเว็บไซต์ ปัจจุบันถูกซื้อไปโดยบริษัทอะโดบี ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ แมโครมีเดีย สตูดิโอ ซึ่งในขณะนี้พัฒนามาถึงรุ่นที่ 8 บริษัทแมโครมีเดียก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 โดยเป็นการรวมตัวของ บริษัทอาเทอร์แวร์ (ผู้สร้าง ซอฟต์แวร์อาเทอร์แวร์) และ แมโครมายด์-พาราคอมพ์ (ผู้สร้าง แมโครมายด์ ไดเร็กเตอร์) ปัจจุบันมีสาขาใหญ่ในเมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ อะโดบี

ในปีค.ศ. 2003, แมโครมีเดียได้รวมเอาบริษัทผู้สร้างโปรแกรมประชุมผ่านเว็บชื่อ พลีซีเดีย และสานต่อเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนมันให้ทำงานในฐานระบบแฟลซ ซึ่งสามารถทำงานได้ทำการประชุมและแสดงงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกัน ภายใต้แบนล์ บรีซ. ในปีถัดมา, แมโครมีเดียยังรวมบริษัททางด้านสร้างคู่มือช่วยเหลือ eHelp Corporation, ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อย่าง โรโบเฮลป์, โรโบเดโม (ซึ่งตอนนี้ถูกพัฒนาเป็น แคปติเวต) , และ โรโบอินโฟ.

ในวันที่ 18 เมษายน, ค.ศ. 2005, อะโดบีซิสเต็ม ประกาศสัญญาซื้อแมโครมีเดียด้วยจำนวนเงินกว่า $3.4 ล้านล้านดอนลาร์ ซึ่งการรวมบริษัทอย่างเป็นทางการเมื่อ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2005

================================================================================

โปรแกรมของ Macromedia

* แมโครมีเดีย สตูดิโอ – ชุดเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ (สินค้าในชุดได้แก่ ดรีมวีเวอร์ แฟลช ไฟร์เวิรกส์ คอนทริบิวต์ และแฟลชเปเปอร์)
* แมโครมีเดีย แฟลช – โปรแกรมสร้างแอนิเมชันบนเว็บ
* แมโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ – โปรแกรมแก้ไขไฟล์ HTML ที่รองรับทั้งการสร้างแบบนักออกแบบ และนักเขียนโปรแกรม
* แมโครมีเดีย บรีซ – โปรแกรมประชุมผ่านเว็บไซต์
* แมโครมีเดีย เฟล็กซ์ – โปรแกรมสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
* แมโครมีเดีย โคลด์ฟิวชัน – โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ในการทำงานของไฟล์ “.cfm” ซึ่งเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับ ASP และ PHP
* แมโครมีเดีย ไดเร็กเตอร์ – โปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย
* แมโครมีเดีย อาเทอร์แวร์ – โปรแกรมสร้างและออกแบบโปรแกรมมัลติมีเดีย รวมถึง e-learning
* แมโครมีเดีย ฟรีแฮนด์ – โปรแกรมแก้ไขภาพแบบเว็กเตอร์
* แมโครมีเดีย ไฟร์เวิรกส์ – โปรแกรมแก้ไขไฟล์ภาพ
* แมโครมีเดีย คอนทริบิวต์ – โปรแกรมแก้ไขไฟล์เว็บไซต์อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้ความรู้ HTML
* แมโครมีเดีย โรโบเฮลป์ – โปรแกรมสร้างโปรแกรมช่วยเหลือ ทั้งระบบช่วยเหลือ (F1) สำหรับวินโดวส์ หรือระบบแฟลช
* แมโครมีเดีย แคปติเวต – โปรแกรมสร้างแอนิเมชันสำหรับช่วยในการสอน โดยการบันทึกหน้าจอของผู้เขียนรวมถึงการเคลื่อนที่ของเมาส์ และข้อมูลที่พิมพ์ผ่านคีย์บอร์ด (ชื่อเดิมว่า โรโบเดโม)
* แมโครมีเดีย ช็อกเวฟ – โปรแกรมแสดงแอนิเมชัน หรือเกมที่สร้างโดยแมโครมีเดีย ไดเร็กเตอร์
* แมโครมีเดีย เจรัน – เซิร์ฟเวอร์ J2EE
* แมโครมีเดีย แฟลชมีเดียเซิร์ฟเวอร์ – เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องลูกข่าย/แม่ข่ายในการแสดงไฟล์ เสียง วิดิโอ และ ข้อมูล
* แมโครมีเดีย โฮมไซต์ – โปรแกรมแก้ไขรหัส HTML
* แมโครมีเดีย แฟลชเปเปอร์ – เครื่องมือในการแปลงเอกสารไปเป็น แฟลชเปเปอร์ หรือ PDF
* แมโครมีเดีย ฟอนต์โตกราเฟอร์ – โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ ปัจจุบันบริษัทฟอนต์แล็บจัดทำ
* แมโครมีเดีย เซ็นทรัล – โปรแกรมใช้งานบนเดสก์ท็อปสำหรับอ่านข้อมูลในลักษณะแฟลช
* แมโครมีเดีย แฟลชแคสต์ – ระบบแฟลซสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
* แมโครมีเดีย เว็บพับลิชชิงซิสเต็ม -โปรแกรมชุดสำหรับการทำงานเกี่ยวกับเว็บเพจ