ប្រឡាក់-เปื้อน,เลอะ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រឡាក់-เปื้อน,เลอะ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រឡាក់-เปื้อน,เลอะ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រឡាក់, ប្រលាក់
อ่านว่า : ปรอ ละก์
แปลว่า : เปื้อน
ภาษาอังกฤษ : be stained with, dirty

ตัวอย่าง : អានាងតូចញ៉ាំនំខេកប្រលាក់មាត់អស់ហើយ។
อ่านว่า : อา เนียง โตยจ์ ญำ นม เค้ก ปรอละก์ ม็วด เอ๊าะฮ์ เฮิวย์
แปลว่า : ไอ้หนูน้อยกินขนมเค้กเปื้อนปากหมดเลย