ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រអប់ជើង
อ่านว่า : ปรอ อ็อบ เจิง
แปลว่า : เท้า
ภาษาอังกฤษ : Foots

ตัวอย่าง : អីយ៉ា សៀតផ្កាកណ្ដាលប្រអប់ជើងអញ្ចឹងចង់បានន័យថាម៉េច?
อ่านว่า : แอ็ย ยา  เสียด ผกา ก็อน ดาล ปรอ อ็อบ เจิง อัญเจิง จ็อง บาน เนย ทา เม็ย์จ
แปลว่า : อุ้ย ปักดอกไม้กลางเท้าอย่างงี้ หมายความว่าอะไร