ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រអប់ដៃ , ដៃ
อ่านว่า : ปรอ อ็อบ ได , ได
แปลว่า : มือ
ภาษาอังกฤษ : Hand

ตัวอย่าง : ដៃនាងស្រឡូនគួរឲ្យចង់ចាប់ណាស់។
อ่านว่า : ได เนียง ซรอ โลน กัว ออย จ็อง จับ น่ะฮ์
แปลว่า : มือเธอเรียวสวยน่าจับมากเลย