ប្រអប់-กล่อง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ប្រអប់
อ่านว่า : ปรอ อ็อบ
แปลว่า : กล่อง
ภาษาอังกฤษ : Box

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបាយប្រអប់។
อ่านว่า : ไทง นิ่ฮ์ คญม ญำ บาย ปรอ อ็อบ
แปลว่า : วันนี้ฉันกินข้าวกล่อง