ប្រាសាទអង្គរវត្ត-ปราสาทนครวัด ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ប្រាសាទអង្គរវត្ត
อ่านว่า : ปราสาท อ็อง โก ว็วด
แปลว่า : ปราสาทนครวัด
ภาษาอังกฤษ : Angkor Wat Temple

ตัวอย่าง : ប្រាសាទអង្គរវត្តនាពេលយប់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែន
อ่านว่า : ปราสาท อ็อง โก ว็วด เนีย เปว์ล เรีย ตแร็ย เปิด เจีย เซราะ ซอาด แมน
แปลว่า : ปราสาทนครวัดในตอนกลางคืนช่างสวยงามจริงๆ