ផែនទី-แผนที่ ภาษาเขมรวันละคำ

ផែនទី-แผนที่

ផែនទី-แผนที่

ภาษาเขมร : ផែនទី
อ่านว่า : แพย์น ตี
แปลว่า : แผนที่
ภาษาอังกฤษ : Map

ตัวอย่าง : ផែនទីពិភពលោក។
อ่านว่า : แพย์น ตี ปิ โผบ โหลก
แปลว่า : แผนที่โลก