ផ្កាខាត់ណា-ดอกกะหล่ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាខាត់ណា-ดอกกะหล่ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាខាត់ណា-ดอกกะหล่ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្កាខាត់ណា
อ่านว่า : ผกา ขัด นา
แปลว่า : ดอกกะหล่ำ
ภาษาอังกฤษ : CAULIFLOWER

ตัวอย่าง : សូមសសើរដោយស្មោះ ចេះតែងផ្កាខាត់ណាឲ្យទៅជារូបឆ្កែ។
อ่านว่า : โซม ซอเซอว์ ดอยย์ ซเม๊าะฮ์  เจ๊ะฮ์ แตย์ง ผกา ขัด นา ออยย์ โตว เจีย รุป ชแกย์
แปลว่า : ขอเยี่ยมชมจากใจจริง รู้จักแต่งดอกกะหล่ำให้เป็นรูปหมาได้

ป.ล.
คะน้า เขมรเรียก ขัดนาซเลิก หรือ เดิว์มขัดนา
กะหล่ำ เขมรจะเรียกว่าเป็นดอกของคะน้า คือ ผกาขัดนา