ផ្កាចម្ប៉ា-ดอกจำปี ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាចម្ប៉ា-ดอกจำปี

ផ្កាចម្ប៉ា-ดอกจำปี

ภาษาเขมร : ផ្កាចម្ប៉ា
อ่านว่า : ผกา จ็อม ปา
แปลว่า : ดอกจำปี
ภาษาอังกฤษ : White Champaka

ตัวอย่าง : ផ្ដាចម្ប៉ាមានក្លិនក្រអូបណាស់។
อ่านว่า : ผกา จ็อม ปา เมียน กเลิน กรอ โอบ น่ะฮ์
แปลว่า : ดอกจำปีมีกลิ่นหอมมาก