ផ្ចិត-สะดือ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្ចិត-สะดือ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្ចិត-สะดือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្ចិត
อ่านว่า : พเจ็ด
แปลว่า : สะดือ
ภาษาอังกฤษ : navel

ตัวอย่าง : ផ្ចិតណាគេអីក៏ស្អាតម្លេះ?
อ่านว่า : พเจ็ด นา เก๊  แอ็ย ก็ ซ-อาด มและอ์
แปลว่า : สะดือใคร ทำไมสวยจัง