ផ្ទះបាយ-ห้องครัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្ទះបាយ-ห้องครัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្ទះបាយ-ห้องครัว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្ទះបាយ
อ่านว่า : พเตี๊ยะฮ์ บาย
แปลว่า : ห้องครัว
ภาษาอังกฤษ : Kitchen

ตัวอย่าง : ផ្ទះបាយជាកន្លែងធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ។
อ่านว่า : พเตี๊ยะฮ์ บาย เจีย ก็อน แลย์ง ทเวอ มโฮบ ซ็อบ รับ กรม กรัว ซา
แปลว่า : ห้องครัวเป็นที่ทำกับข้าวสำหรับครอบครัว