ផ្ទះ-บ้าน ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្ទះ

บ้าน

ภาษาเขมร : ផ្ទះ
อ่านว่า : พเตี๊ยะห์
แปลว่า : บ้าน
ภาษาอังกฤษ : House

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់បានផ្ទះស្អាតដូចក្នុងរូបនេះដល់ហើយ។
อ่านว่า : คญม จ็อง-บาน พเตี๊ยะห์ ซอาด โดย์จ กนง หรูบ นิ่ห์ ดอว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ฉันอยากได้บ้านสวยเมหือนในรูปจังเลย