ផ្លូវចូល-ทางเข้า ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្លូវចូល-ทางเข้า ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្លូវចូល-ทางเข้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្លូវចូល
อ่านว่า : พโลว โจว์ล
แปลว่า : ทางเข้า
ภาษาอังกฤษ : Entrance

ตัวอย่าง : ផ្លូវចូលអីក៏តូចចង្អៀតម្លេះ?
อ่านว่า : พโลว โจว์ล แอ็ย ก็ โตย์จ จ็อง เอียด มและ
แปลว่า : ทางเข้าอะไรก็เล็กคับแคบแท้