ផ្លែឈើ-ผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្លែឈើ-ผลไม้

ផ្លែឈើ-ผลไม้

ภาษาเขมร :ផ្លែឈើ
อ่านว่า : พแลย์ เชอ
แปลว่า : ผลไม้ 
ภาษาอังกฤษ : Fruits

ตัวอย่าง : ផ្លែឈើច្រើនណាស់ អ្នកចង់ញ៉ាំផ្លែអ្វី?
อ่านว่า : พแลย์ เชอ จเริว์น น่ะฮ์  เนียะก์ จ็อง ญำ พแลย์ อแว็ย?
แปลว่า : ผลไม้เยอะมาก คุณอยากกินลูกอะไร?