ផ្សិត-เห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្សិត-เห็ด

ផ្សិត-เห็ด

ภาษาเขมร : ផ្សិត
อ่านว่า : ผเซิด
แปลว่า : เห็ด
ภาษาอังกฤษ : Mushroom

ตัวอย่าง : នេះគេហៅផ្សិតអ្វី?
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เก เฮา ผเซิด อแว็ย
แปลว่า : นี่เขาเรียกเห็ดอะไร