ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม

ภาษาเขมร : ពណ៌ទឹកក្រូច
อ่านว่า : ปัวร์ เติก กโรย์จ
แปลว่า : สีส้ม
ภาษาอังกฤษ : Orange

ตัวอย่าง : ការ៉ុតទាំងអស់សុទ្ធតែពណ៌ទឹកក្រូច។
อ่านว่า : กา รด เตียง เอ๊าะห์ ซด แตย์ ปัว์ เติก กโรย์จ
แปลว่า : แครอททั้งหมดล้วนแต่สีส้ม