ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู

ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู

ภาษาเขมร : ពណ៌ផ្កាឈូក ឬ ពណ៌ស៊ីជំពូ
อ่านว่า : ปัวร์ ผกา ชูก หรือ ปัว์ ซี จ็ม ปู
แปลว่า : สีชมพู
ภาษาอังกฤษ : Pink

ตัวอย่าง : ស្រីៗភាគច្រើនចូលចិត្តពណ៌ស៊ីជំពូ។
อ่านว่า : ซแร็ยๆ เพียะก์ จเริว์น โจว์ล เจิด ปัวร์ ซี จ็ม ปู
แปลว่า : สาว ๆ ส่วนมากชอบสีชมพู