ពណ៌មាស-สีทอง ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌មាស-สีทอง

ពណ៌មាស-สีทอง

ภาษาเขมร : ពណ៌មាស ឬ ពណ៌ទឹកមាស
อ่านว่า : ปัวร์ เมียะฮ์  หรือ ปัวร์ ตึก เมียะฮ์
แปลว่า : สีทอง
ภาษาอังกฤษ : Golden

ตัวอย่าง : ឃើញត្រីពណ៌មាសហើយចុច Like សូមឲ្យសំណាងល្អព្រឹកនេះ។
อ่านว่า : เคิย์ญ ตแร็ย ปัวร์ เมียะฮ์ เฮิว์ย โจ๊จ Like โซม โอว์ย ซ็อม นาง ล-ออ ปรึก นิ่ฮ์
แปลว่า : เห็นปลาสีทองแล้วกดไลค์ขอให้โชคดีเช้านี้