ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง

ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง

ภาษาเขมร : ពណ៌ស្វាយ
อ่านว่า : ปัวร์ ซวาย
แปลว่า : สีม่วง
ภาษาอังกฤษ : Violet

ตัวอย่าง : អ្នកណាស្គាល់ផ្កាពណ៌ស្វាយនេះទេ? គេហៅផ្កាអ្វី?
อ่านว่า : เนียะก์ นา ซก็วล ผกา ปัวร์ ซวาย นิ่ฮ์ เต๊? เก เอา ผกา อแว็ย?
แปลว่า : ใครรู้จักดอกสีม่วงนี้ไหม เขาเรียกว่าดอกอะไร?