ពពក-เมฆ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ពពក ដុំពពក
อ่านว่า : โปโปก ดม โปโปก
แปลว่า : เมฆ ก้อนเมฆ
ภาษาอังกฤษ : Cloud

ตัวอย่าง : ដំពពកដូចរលកយក្សស៊ូណាមិ។
อ่านว่า : ดม โปโปก โดย์จ โรโหลก เยียะก์ ซูนามิ
แปลว่า : ก้อนเมฆเหมือนคลื่นยักษ์สึนามิ