ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ

ពពាយ-ถั่วพู

ពពាយ-ถั่วพู

ภาษาเขมร : ពពាយ
อ่านว่า : โป เปียย
แปลว่า : ถั่วพู
ภาษาอังกฤษ : Winged Bean

ตัวอย่าง : ពពាយនេះបេះមកពីក្រោយផ្ទះ។
อ่านว่า : โป เปียย นี่ฮ์ แบะฮ์ โหมก ปี กโรว์ย พเตียะฮ์
แปลว่า : ถั่วพูนี่เก็บมาจากหลังบ้าน