ពានរង្វាន់-ถ้วยรางวัล ภาษาเขมรวันละคำ

ពានរង្វាន់

ภาษาเขมร : ពានរង្វាន់
อ่านว่า : เปียน รง ว็วน
แปลว่า : ถ้วยรางวัล

ตัวอย่าง : ក្នុងរូបមានពានរង្វាន់ច្រើនណាស់។
อ่านว่า : กนง รูป เมียน เปียน รง ว็วน เจริว์น นะห์
แปลว่า : ในรูปมีถ้วยรางวัลเยอะมาก