ពែង-ถ้วย ภาษาเขมรวันละคำ

ពែង-ถ้วย

ពែង-ถ้วย

ภาษาเขมร : ពែង
อ่านว่า : แปงญ์
แปลว่า : ถ้วย
ภาษาอังกฤษ : Cup

ตัวอย่าง : ពែងនេះពិតជាស្អាតណាស់  មែនអត់?
อ่านว่า : แปงญ์ นิ่ห์ เปิด เจีย ซ-อาด น่ะห์   แมน อ๊อด?
แปลว่า : ถ้วยนี้สวยมากเลย  ว่าไหม