ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่

ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่

ภาษาเขมร : ពោះវៀនធំ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ทม
แปลว่า : ล้ำใส้ใหญ่
ภาษาอังกฤษ : Colon

ตัวอย่าง : ពោះវៀនធំជាអវយវៈសំខាន់ក្នុងរាងកាយ។
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ทม เจีย อะ เวียะ เยียะ เวียะ ซ็อม คัญ กนง เรียง กาย
แปลว่า : ลำใส้ใหญ่เป็นอวัยวะสำคัญในร่างกาย