ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះ-ท้อง

ពោះ-ท้อง

ภาษาเขมร : ពោះ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์
แปลว่า : ท้อง
ภาษาอังกฤษ : Belly

ตัวอย่าง : យប់ម៉ិញញ៉ាំបុកល្ហុងហិរពេក ឥឡូវឈឺពោះបណ្ដោយ។
อ่านว่า : ย็บ เม็ย์ญ ญำ บก ลฮง เฮิว์ล เปก   แอ็ย โลว ชือ โป๊ะฮ์ บ็อน โดว์ย
แปลว่า : เมื่อคืนกินส้มตำเผ็ดเกิน  ตอนนี้ปวดท้องเลย