ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពោះ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ / ปั๊วะฮ์
แปลว่า : ท้อง หรือ หน้าท้อง
ภาษาอังกฤษ : Stomach

ตัวอย่าง : ពោះនាងរាបរលោងគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ปั๊วะฮ์ เนียง เรียบ โรโลง กัว ออย คนัย์ญ น่ะฮ์
แปลว่า : หน้าท้องเธอเรียบเนียนน่าหยิกมาก