ព្រាប-นกพิราบ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ព្រាប
อ่านว่า : เปรียบ
แปลว่า : นกพิราบ
ภาษาอังกฤษ : Pigeon

ตัวอย่าง : ព្រាបជាសត្វស្លាប។
อ่านว่า : เปรียบ เจีย สัด สลาบ
แปลว่า : นกพิราบเป็นสัตว์ปีก