ព្រៃ, ទឺកធ្លាក់-ป่า, น้ำตก ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube


ภาษาเขมรวันละคำกับครูเคน
คำแรก
ภาษาเขมร : ព្រៃ
อ่านว่า : ป-เรย
แปลว่า : ป่า
ภาษาอังกฤษ : Forest


คำที่สอง 
ภาษาเขมร : ទឹកធ្លាក់ទឹកជ្រោះ
อ่านว่า : เติก ทเลียะ รือ เติก จโระห์
แปลว่า : น้ำตก
ภาษาอังกฤษ : Water fall