ព្រះអាទិត្យលិច-ตะวันตกดิน ภาษาเขมรวันละคำ

ព្រះអាទិត្យលិច-ตะวันตกดิน ภาษาเขมรวันละคำ

ព្រះអាទិត្យលិច-ตะวันตกดิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ព្រះអាទិត្យលិច
อ่านว่า : ปเรียะฮ์ อาเติด เลย์จ
แปลว่า : ตะวันตกดิน
ภาษาอังกฤษ : Sun set

ตัวอย่าง : នេះជារូបព្រះអាទិត្យលិចនៅខេត្តបុរីរ័ម្យ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย รูป ปเรียะฮ์ อาเติด เลย์จ เนิว แคย์ด โบแร็ย รัมย์
แปลว่า : นี่คือรูปพระอาทิตย์ตกดินที่จังหวัดบุรีรัมย์