ភ្នែក-ตา ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្នែក

ភ្នែក

ภาษาเขมร : ភ្នែក
อ่านว่า : พเนก
แปลว่า : ตา
ภาษาอังกฤษ : Eye

ตัวอย่าง : គេគូរូបភ្នែកបានដូចខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : เก กู รูป พเนก บาน โดย์จ คลัง น่ะห์
แปลว่า : เขาวาดรูปตาได้เหมือนมาก