ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ภาษาเขมร : ភ្លើងស៊ីញ៉ូ
อ่านว่า : เพลิง ซี โญ
แปลว่า : ไฟเลี้ยว
ภาษาอังกฤษ : turn signal

ตัวอย่าง : មុននឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ ត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូផងណា
อ่านว่า : มุน เนิง บ็อด ชเวง บ็อด ซดำ  ตโรว เบิว์ก เพลิง ซี โญ พอง นา
แปลว่า : ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยน่ะ