ភ្លើង-ไฟ ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លើង-ไฟ

ភ្លើង-ไฟ

ภาษาเขมร : ភ្លើង
อ่านว่า : เพลิง
แปลว่า : ไฟ
ภาษาอังกฤษ : Fire

ตัวอย่าง : ជួយផង! ភ្លើងជិតឆេះខ្ញុំហើយ។
อ่านว่า : จวย พอง เพลิง เจิด แชะฮ์ คญม เฮิว์ย
แปลว่า : ช่วยด้วย ไฟจะใหม้ฉันแล้ว