ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ភ្លៅ
อ่านว่า : พเลิว
แปลว่า : น่อง, ตัก
ภาษาอังกฤษ : Upper part of leg, Calf

ตัวอย่าง : ជិតដល់ថ្ងៃអ្នកម្ដាយហើយ នឹកម៉ាក់ណាស់ នឹកកាលធ្លាប់ដេកកើយភ្លៅគាត់។
อ่านว่า : เจิด ดอว์ล ทไง เนียะ มดาย เฮย นึกมะ น่ะฮ์  นึก กาว์ล ทล็วบ เดก เกย เพลิว ก็วด
แปลว่า : จะถึงวันแม่แล้ว คิดถึงแม่มากเลย คิดถึงตอนที่เคยนอนหนุนตักแม่