មង-มองดักปลา ภาษาเขมรวันละคำ

មង-มองดักปลา

មង-มองดักปลา

ภาษาเขมร : មង
อ่านว่า : โมง
แปลว่า : มองดักปลา
ภาษาอังกฤษ : Fishing net

ตัวอย่าง : អ្នកនេសាទដាក់មងពេលល្ងាចហើយសាពេលព្រឹក។
อ่านว่า : เนีะ เน สาท ดัก โมง เปว์ล ลเงียจ เฮิว์ย ซา เปว์ล ปรึก
แปลว่า : ชาวประมงใส่มองตอนเย็นแล้วเก็บตอนเช้า