មន-หม่อน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មន
อ่านว่า : โมน มอน
แปลว่า : หม่อน
ภาษาอังกฤษ : Mulberry, Morus

ตัวอย่าง : ផ្លែមនមើលយូរៗទៅស្រដៀងរេសបឺរី ចំណែករសជាតិដូច ស្ត្របឺរីដែរតើ។
อ่านว่า : พแล โมน เมิว์ล ยูๆ โตว ซรอ เดียง เรสเบอรี่ จ็อม แนย์ก โระฮ์ เจียด โดย์จ สตรอ เบอรี่ แดย์ เติว์
แปลว่า : ลูกหม่อนดูๆไปก็คล้ายราสเบอรี่ ส่วนรสชาติก็เหมือนสตรอเบอรี่อยู่น่ะ